GDPR

Zásady zpracování osobních údajů a podmínky udělení souhlasu

Vážení zákazníci a obchodní partneři naší reklamní agentury, udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů v podobě zaškrtnutí políčka „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů dle Zásad zpracování osobních údajů“.

„Souhlasím s poskytnutím osobních údajů dle Zásad zpracování osobních údajů“. poskytujete souhlas k tomu, aby STILLUS s.r.o. se sídlem Školní 780, 691 10 Kobylí, IČ: 255 16 990 (dále jako „správce“) zpracovával Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Současně s tímto STILLUS s.r.o. sděluje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Podrobné informace ke zpracování a shromažďování osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek www.stillus.cz, www.skleničky.cz, www.vlajecky.cz nebo získané v rámci plnění obchodní smlouvy.

Rozsah zpracování

STILLUS s.r.o. získává, zpracovává a uchovává pouze a výhradně takové OÚ, které mu Vy jako subjekt údajů (tj. zákazník, dodavatel, zájemce o vypracování cenové nabídky) sami sdělíte, a to od okamžiku kompletního vyplnění a výslovného odsouhlasení formuláře včetně poskytnutí výslovného souhlasu se zpracováním OÚ dle těchto zásad ochrany OŮ a souhlasu. Jako supbjekt údajů můžete poskytnout své OÚ správci také prostřednictví e-mailu, telefonicky nebo osobně. Správce tímto způsobem shromažďuje a zpracovává především Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně identifikační číslo společnosti, adresu společnosti či kontaktní adresu fyzické osoby. Dále evidujeme předchozí objednávky a zakázky.
Správce neshromažďuje OÚ o osobách mladších 18 let.

Účel a právní základ zpracování

STILLUS s.r.o. bude Vaše OÚ zpracovávat primárně za účelem předsmluvních jednání a uzavření kupní smlouvy. Dále bude STILLUS s.r.o. osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu (tj. nabízení vlastních produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení – pravidelného newsletteru ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti, případně k analýze Vašeho chování týkajícího se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky produktů a služeb. Právním základem pro zpracování Vašich OÚ je především naplnění zákonných požadavků pro zahájení předsmluvních jednání a uzavření smluvního vztahu ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, řádné vedení účetní evidence apod., dále skutečnost, že Vaše OÚ jsou nezbytné pro naplňování účelu marketingu. Právní základ tvoří také tento Váš souhlas se zpracováním Vašich OÚ. Osobní údaje jsou zpracování v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen „GDPR“). Vaše OÚ poskytujete dobrovolně, na základě Vaší svobodné vůle.

Doba uchování

Doba, po kterou budou Vaše OÚ správcem uloženy pro účely marketingové účely, je 5 let od udělení Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). OÚ poskytnuté pro účely plnění smlouvy STILLUS s.r.o. uchovává po dobu nezbytnou k plnění archivační povinností podle platných právních předpisů, jakou jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci a zákon o dani z přidané hodnoty.

Přístup k OÚ

K Vašim OÚ budou mít přístup výhradně zaměstnanci společnosti STILLUS s.r.o. V případě plnění zákonných povinností je předává ke zpracování dalším subjektům – zpracovatelům (vlastní subdodavatelé jaké je účetní společnost, správci informačních systémů, přepravní společnosti atd.), které si STILLUS s.r.o. vybral dle svého nejlepšího svědomí jako odborníky ve svém oboru, kteří mu poskytují vhodné záruky, jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a kteří budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše OÚ. Tyto osoby však budou mít přístup k Vašim OÚ jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. Ze strany správce ani ze strany subdodavatelů jako zpracovatelů Vašich OÚ nedochází k předávání těchto OÚ třetím osobám za účelem podnikání a marketingu.

Oprávnění subjektu údajů

Správce je povinen dodržovat práva subjektů údajů dle nařízení GDPR. Práva těchto subjektů údajů jsou následující:

  • Právo na přístup k osobním údajům – umožňuje subjektu údajů kdykoliv požádat správce o potvrzení, zda OÚ, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak má právo k nim získat přístup. Současně má subjekt údajů právo na informace, za jakými účely jsou zpracovávány, jaké kategorie OÚ a v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, že má subjekt údajů veškerá práva níže uvedená, tj. právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, právo podat stížnost u dozorového orgánu. Dále musí správce subjektu údajů sdělit, odkud získal zpracovaná OÚ, nezískal-li je přímo od subjektu údajů, a zda dochází na základě zpracování OÚ k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.
  • Právo na opravu – umožňuje subjektu údajů požadovat po správci, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné OÚ, které se ho týkají, případně s ohledem na účel zpracování může subjekt údajů požadovat doplnění neúplných OÚ.
  • Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – umožňuje subjektu údajů požadovat po správci, aby bez zbytečného odkladu vymazal OÚ, jestliže (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovány, (b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovávány (pro další zpracování neexistuje žádný právní důvod), (c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) ke zpracovávání došlo protiprávně nebo (e) ukládá to právní povinnost.
  • Právo na omezení – umožňuje subjektu údajů požadovat po správci, aby omezil zpracování OÚ v případě, že (a) je pochybnost o přesnosti OÚ (dokud nedojde k ověření přesnosti), (b) zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů nepožaduje výmaz, (c) správce je již nepotřebuje, ale subjekt údajů požaduje jejich zachování pro ochranu či uplatnění svých právních nároků, nebo (d) při vznesení námitky do vyřešení sporu o oprávněnosti zájmů.
  • Právo vznést námitku – umožňuje subjektu údajů vznést námitku proti zpracování jeho OÚ, které správce zpracovává pro účely vlastních oprávněných zájmů. Správce pak není oprávněn OÚ dále zpracovávat, pokud tento oprávněný zájem a jeho nadřazenost zájmům subjektu údajů neprokáže.
  • Právo podat stížnost – dodržování uvedených práv ze strany správce podléhá dohledu Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností o řádném naplňování práv je subjekt údajů oprávněn podat ke jmenovanému Úřadu stížnost.
  • Právo odvolat udělený souhlas – umožňuje subjektu údajů souhlas udělený pro zpracování OÚ správci kdykoliv odvolat, a to minimálně snadným způsobem, jakým byl takový souhlas udělen. Odvolání souhlasu je v případě Vašich OÚ možné provést kdykoliv a bezplatně, prostřednictvím zaslání emailu s takovým požadavkem na adresu info@stillus.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování OÚ, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.
  • Právo na přenositelnost OÚ – subjekt údajů má právo od správce získat OÚ, které se ho týkají a které správci poskytl, a tyto dále předat jinému správci, byly-li OÚ zpracovávány automatizovaně a jsou-li založeny na uděleném souhlasu nebo smlouvě.

K uplatnění výše uvedených práv v oblasti osobních údajů se mohou subjekty obracet na MVDr. Lidmilu Chudobovou, jednatelku společnosti STILLUS s.r.o. prostřednictvím kontaktních údajů: tj. prostřednictvím e-mailové adresy ekonom@stillus.cz nebo telefonicky na tel. čísle 777 701 801, či poštou na adrese sídla firmy Školní 780, 691 10 Kobylí. Tyto zásady jsou účinné ke dni 25.5.2018 a jsou současně informací poskytovanou subjektům údajů správcem ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení GDPR.

V Kobylí dne 25.5.2018
MVDr. Lidmila Chudobová, jednatelka společnosti STILLUS s.r.o.

Co všechno umíme

Co zvládneme vyrobit a potisknout za rok?