Pro prodej zboží a služeb Stillus, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto dodací podmínky (dále jen podmínky) upravují smluvní vztahy, vznikající uzavřením smlouvy mezi firmou Stillus, s.r.o. (dále jen Prodávající) a Kupující. Písemnou formou mohou být stanoveny v případě podmínky odlišné.
1.2 Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a uzavřením smlouvy potvrzuje Kupující bez výhrad svůj souhlas s těmito podmínkami.
1.3 Smlouva vzniká potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím

2. Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů (dále jen zboží) a služeb (potisk, gravírování atd.) závazně objednaných Kupujícím v předmětné smlouvě.

3. Kupní cena

3.1 Kupní cena uvedená v katalogu, případně ceníku, je uvedena bez DPH.
3.2 Prodávající je oprávněn provést úpravy cen zboží v souladu se změnou kurzů zahraničních měn nebo dalších vnějších i vnitřních podmínek.
3.3 Ceny uvedené v uzavřené kupní smlouvě, jsou pro Prodávajícího závazné a jejich změna bez výslovného souhlasu Kupujícího není přípustná.
3.4 Ceny služeb se řídí platným ceníkem, případně individuální kalkulací.

4. Dodací lhůta

4.1 Dodací lhůta
a) 1-5 týdnů u zakázek bez tisku
b) 2-5 týdnů u zakázek s tiskem

4.2
Dodací lhůta se počítá od:
a) odsouhlasení korektury Kupujícím
b) připsání zálohové platby na účet Prodávajícího

4.3 V případě požadavku na expresní provedení zakázky je cena stanovena dohodou.

5. Platební podmínky

5.1 Kupující uhradí kupní cenu za dodané zboží včetně DPH jedním z následujících způsobů dle dohody s Prodávajícím:
a) fakturou se splatností 14 dní
b) v hotovosti při předání zboží
c) předem na základě Proforma faktury
d) dobírkou

5.2 Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení zálohy na základě Proforma faktury a to dle charakteru zboží nebo služby až do výše 100% ceny zboží.
5.3 Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a Kupující je povinen takto vystavenou fakturu akceptovat.
5.4 Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na Kupujícího okamžikem uhrazení plné výše kupní ceny ve prospěch Prodávajícího.
5.5 Za úhradu je považováno připsání celé předmětné částky na účet Prodávajícího.

6. Smluvní pokuta

6.1 V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z účtované částky včetně DPH za každý den prodlení.
6.2 V případě prodlení Prodávajícím s plněním předmětu smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny předmětu smlouvy bez DPH za každý den prodlení.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1 Kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že Prodávající je v prodlení s plněním předmětu smlouvy větším než 30 dnů, nebo pokud Prodávající jiným zvláště hrubým způsobem porušuje uzavřenou smlouvu.
7.2 Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující je v prodlení s úhradou zálohové platby větším než 10 dní nebo v prodlení s předáním podkladů pro provedení smlouvy větším než 15 dní.
7.3 Oznámení o odstoupení musí mít písemnou formou a nabývá účinnosti doručením druhé smluvní straně.
7.4 Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádaném Kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude
Kupujícího informovat o prodloužení termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž Kupujícímu tímto nevzniká vůči Prodávajícímu žádné právo na náhradu eventuální škody.

8. Všeobecné podmínky

8.1 V případě požadavku na službu předá Kupující Prodávajícímu podklady zpracované v křivkách na platformě PC.
8.2 Kupující závazně odsouhlasí provedení služby (umístění potisku, gravírování, velikost, barvy atd.) formou korektury. Zakázku, provedenou shodně s odsouhlasenou korekturou, není Kupující oprávněn odmítnout.
8.3 Okamžikem převzetí zboží Kupujícím nebo jeho předání prvnímu veřejnému přepravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z Prodávajícího na Kupujícího.
8.4 Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 Obchodního zákoníku.

9. Závěrečné ustanovení

9.1 Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, neupravené kupní smlouvou a těmito podmínkami, se řídí obchodním zákoníkem